Terms and conditions

Vondelgym Zuid BV

Artikel 1 Definities
Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Vondelgym.

Vondelgym : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vondelgym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
Kantoorhoudende te (1054 HG) Amsterdam aan de Overtoom 145.
En/of
Vondelgym Oost B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
Kantoorhoudende te (1091 GL) Amsterdam aan de Wibautstraat 131C
en/of
Vondelgym Zuid B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
Kantoorhoudende te (1054 HG) Amsterdam aan
Eduard van Beinumstraat 110, 1082 MV

Deelnemersovereenkomst:
De overeenkomst tussen Vondelgym en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Vondelgym zoals
Weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Vondelgym en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle
Bestuurders van Vondelgym en alle personen die voor Vondelgym werkzaam zijn en/of door
Vondelgym zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze
Uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Vondelgym komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de
Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de
Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Vondelgym. De
Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform
artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze
Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en
Verplichtingen van Vondelgym en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en
mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan Vondelgym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan Vondelgym worden verstrekt.
3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de
rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten
Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Vondelgym heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Vondelgym gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan
ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Vondelgym gedane betalingen retour, tenzij de
Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Vondelgym en/of u de locatie
van Vondelgym heeft betreden.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Vondelgym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8. De minimum leeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Vondelgym
dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Vondelgym te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt Vondelgym door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan Vondelgym verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 Vondelgym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de
faciliteiten van Vondelgym, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Vondelgym liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet
gerestitueerd.

Artikel 5 Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalander maand online opzeggen. Vondelgym zal na ontvangst van de online
opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Vondelgym, bij gebreke waarvan Vondelgym ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft
plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de
Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring
tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 Vondelgym heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
- De Deelnemer zich naar de mening van Vondelgym schuldig maakt aan ontoelaatbaar
gedrag;
- Als de Deelnemer de regels van Vondelgym stelstelmatig overtreedt; of
- Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer
gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 6 Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Vondelgym voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Vondelgym is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer
begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures,
ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan
deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen
noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel Vondelgym als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of
immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of
derden.

6.4 Vondelgym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Vondelgym,
indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Vondelgym en ieder
ander van wiens hulp Vondelgym gebruik maakt bij de uitvoering van de
Deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacy beleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Vondelgym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Vondelgym toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.


De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Vondelgym gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.vondelgym.nl

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan
Vondelgym ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Vondelgym
per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 Fotos & video-opnames

Tijdens je aanwezigheid in de Vondelgym kunnen er fotos en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Vondelgym ondubbelzinnig toestemming om deze fotos en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken .

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015.

9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Vondelgym en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Iedere rechtsverhouding met Vondelgym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen tussen Deelnemer en Vondelgym die naar aanleiding van of in verband met de
Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht
door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......